Hizmet Sözleşmesi

.pdf .docx

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR
İş bu sözleşme …/…/...… tarihinde ticari merkezi Maslak Mah. Dereboyu 2 Cad. No:21-1 Sarıyer- İSTANBUL adresinde mukim ROE YAZILIM (ROE olarak anılacaktır) ile …………………………………… Adresinde mukim ……………………………………(MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının ROE tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (sunucu / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri barındırma hizmetini ve alan adı tescilini ROE ’den talep ederse o yılın ücret tablosu üzerinden hesaplanacak ve ek ücret sözleşme bedeline yansıtılacaktır.

3.2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan fotoğraf, resim ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, fotoğrafları bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede ROE ’ye iletmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı ROE sorumlu tutulamaz.

3.3. MÜŞTERİ, ROE tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının ROE ‘ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ROE’ nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.5. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında ROE mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı ROE ’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 4: ROE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarım) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılım hatalarını ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra ROE ’nin belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Hem ROE hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.1. ROE, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veri tabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan ROE mesul değildir.

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 7: TEBLİGATLAR
İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: GARANTİ
Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.
ROE tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME
Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç ………………… TL’si olarak belirlenmiştir. Müşteri bu ücretin %50’sini peşin, %50’sini iş bitiminde fatura karşılığı ödeyecektir. İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip, gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra ödeme yapılmalıdır. Gecikme halinde aylık olarak %10 faiz uygulanacaktır.

MADDE 10: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ
Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise ROE aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.
10.1 Müşteri için yapılmış olan tüm tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbu evraklar) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda ROE işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen %50’lik ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.

MADDE 11: PROJE AMACI
Günümüz teknolojisine uygun gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde temsil edecek projeyi oluşturmak. En üst düzeyde arama motorları alt yapısına uygun olarak kurumun ziyaretçi sayısını maksimum düzeye çıkarmak.

MADDE 12: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ
ROE müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır. Projenin yapım süreci ana sayfa onaylanmasının ardından 30 iş günüdür.

MADDE 13: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 13 (on üç) maddeden oluşan işbu sözleşme …/…/...… tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve altına imza alınmıştır.